Kennisgeving politie(huurlingen)

Home/Kennisgeving politie(huurlingen)
Kennisgeving politie(huurlingen) 2021-05-23T22:19:27+02:00

Vraag is: of politie diensten weten waar ze mee bezig zijn of dat hen ook de waarheid onthouden is tijdens hun opleiding.

Als liefdevolle levende mens ga ik ervanuit dat de meeste politiemensen ter goeder trouw zijn en met een integere bedoeling voor de job als ordehandhaver kozen.  Daarom kunnen wij hen helpen begrijpen wat zij, buiten hun medeweten om zijn: moderne huurlingen.

Kopieer onderstaande brief en deel die uit aan zoveel mogelijk politie agenten.  Onderaan vind je de brief in pdf versie.

Geachte politieagent,

Waardevolle medemens,

Dankzij corona, wordt één en ander scherpgesteld, meer bepaald de waarheid of liever gezegd de MOTIVATIE achter alles.

Ik ga ervan uit dat u met de beste intentie en nobele bedoeling gekozen heeft voor de taak als ordehandhaver, aangeduid met de term politie. Politie staat voor: overheidsdienst voor openbare orde.

Echter op vandaag bent u helaas niks meer

dan een moderne HUURLING!

Bent u geschokt? Ik snap u volledig want ik was ook geschokt toen dat inzicht doordrong. Maak u echter geen zorg, want zolang u leeft vanuit onwetendheid, kan niks u aangerekend worden. Echter op het moment dat de waarheid zich aan u openbaart, bent u niet meer onwetend maar zal u als wetende verantwoording dienen af te leggen aan uw eigen geweten = aan de almachtige god, die u aanroept tijdens uw eedaflegging.

Intelligentie regeert de wereld en onwetendheid draagt de last!

Door u beter bekent onder: De wetten dienen de waakzamen en niet de slapende schapen (vigilantibus non dormientibus jura subveniut) Broom’ Maximes of Law 1845

Op de website https://kombijde.politie.nl/binaries/content/assets/academie/algemeen/beroepscode-politie-8-jan-2017.pdf lees ik dat er 4 kernwaarden nodig zijn als politieagent:

Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend.

Mag ik u uitnodigen om:

  • integer genoeg te zijn om altijd de waarheid na te streven en kennis te nemen van de inhoud van dit schrijven, die u mogelijks belangrijke informatie kan verschaffen
  • om zo betrouwbaar te zijn dat je handelt vanuit en naar eer en geweten
  • dat je zo moedig bent om de juiste keuze en handeling te treffen
  • en je te verbinden vanuit je hart met dat waar jij voor kiest en voor staat.

Hieronder enkele vragen die u zichzelf, uw meerdere en uw collega’s kan stellen.

Hoe kan u integer zijn als u werkt voor een bedrijf dat maar één doel heeft en dat is winst maken. Een bedrijf dat u verhuurt aan “de hoogste” bieder, waardoor u tot mijn spijt, gedegradeerd bent tot een moderne huurling. Ik vernam vb dat de londense politie eigendom is van de multinational IBM. IBM is een beursgenoteerd softwarebedrijf !!!

U bent dus niet wat u denkt dat u bent! U dient NIET uw medemens, maar bent enkel een bediende in een bedrijf en gedraagt zich als een politieagent, gehoorzamend aan wat u van overhand opgelegd wordt. MAAR wat als die zogenaamde overhand u niet de volledige informatie/opleiding, verstrekt die u nodig heeft om integer te kunnen handelen?

Als politie dient u de wet te kennen? Ik neem je graag mee in volgende onderstaande analyse

Wist u dat de term mens, 284x voorkomt in de black law edition, maar dat de betekenis mens nergens voorkomt? De term mens is daarmee betekenisloos en onbestaande voor de wet. Elke wet die daarmee rust op deze term is ook betekenisloos en onbestaande.

Kijken we naar de verklaring van de mensenrechten:

Art. 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Art 2 Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd

Art 3 Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Zoals u kan zien start de verklaring bij 1 met de mens, gaat bij 2 over naar eenieder en bij 3 ben je omgezet naar een persoon.

Maw mensenrechten bestaat niet want de priviléges van de persoon reiken maar tot de grondwet en tot alles wat geen bedreiging is voor het bedrijf de overheid.

Een persoon is een contract rechterlijke commerciële vorm maw de natuurlijke persoon is een rechtsvorm via dewelke contracten kunnen worden afgesloten of die onder contract gebracht kan worden. De natuurlijke persoon is volgens uw wetboek: een mens van vlees en bloed. Dat wil zeggen dat de natuurlijke persoon, een dode papieren alter-ego (stroman) is van de levende mens.

Aangezien de betekenis van de term mens in uw wetboek ontbreekt, geef ik u graag de betekenis. Een mens is meer dan van vlees en bloed! Vb iemand die 1u dood is, is nog altijd van vlees en bloed. Elke mens is een levend, zelfbewust, bezield, goddelijke wezen, authentiek en uniek, 100%vrij en begiftigd met vrije wil, intelligentie, verstand, talenten, gaven, potentieel, energie en geweten. Het is geest (de goddelijke energie) in een fysiek biologisch lichaam, dat fungeert  volgens zichzelf regulerende biologische principes en genezende vermogens. Een

mens is de uitingsvorm van de almacht en hoogste gezag god.

Hoe ontstaat een persoon? Vanuit de vermeende verplichting, laten de ouders de gemeente weten een levend geboren kind op de wereld gebracht te hebben. De gemeente, in dienst van het bedrijf de overheid (die weer in dienst staat van ….), interpreteerde dit als “het kind aangeven (in de betekenis van declareren)”, waarvoor zij in ruil een bewijs van naamregistratie geven aan de ouders, de geboorteakte genoemd. De geboorteakte is de doodsteek voor het levende kind dat omgezet werd in een natuurlijk persoon. Het geboorteverhaal hebben ze vertaalt naar maritiemrecht (contractrecht, met de Uniformal Commercial Code (UCC) als vastlegging).

ART 1.1 lid 2 BW Eerst verantwoordelijk ministerie: Veiligheid en Justitie. Geldigheidsdatum: 28 maart 2021 Ingangsdatum:5 december 2015. Boek 1. Personen- en familierecht

Titel 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. *
  2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld $

* Een burger is een onderdaan van een staat en alle onderdanen van een staat zijn personen en geniet dus enkel de priviléges verleent door de grondwet (een burger geeft geen rechten alleen maar privileges.

$ Op www.juridischwoordenboek.nl:” persoonlijke dienstbaarheid/horigheid, is een bij wet en verdragen verboden vorm van onderdanigheid.” De wet bestaat enkel bij persoonlijke dienstbaarheid/horigheid !!! DWZ dat jij, elke agent zich hieraan bezondigt op het moment dat je probeert onderdanigheid af te dwingen en uw wil aan uw medemens op te leggen onder het mom van orde handhaving. Het blijft uw wil want op het moment dat u zich akkoord verklaart met de grondwet wordt dit ook uw wil! Deze inbreuk begaat u telkens u van uw medemens eist dat hij/zich legitimeert/kenbaarmaakt (ID kaart afgeeft). Stel uzelf de vraag waarom men er tijdens uw opleiding op hamert, dat het belangrijk uw medemens zich te laten identificeren als persoon!!! Mei 2021 terug werd ik tijdens mijn rit spanje- belgie over de grens tegenhouden door de franse nationale politie. Eerste vraag was: “mag ik uw ID”. Mijn wedervraag was: “Ben ik verplicht”. Ontwijkend antwoord was: “ We doen dit bij iedereen”. Dit vertelde me alles. Want pas als een levende medemens zich kenbaar maakt = identificeert met haar/zijn identiteits- kaart, kan je hen als persoon behandelen en vb een boete opleggen omdat de persoon geen PCR test wou voorleggen. Begrijpen waarom je iets doet is belangrijk in uw functie !

De politie treedt zogenaamd op voor de overheid. Wie of wat is de overheid? De overheid volgens de etymologiebank: ‘magistraat, instantie waar het openbaar gezag berust’.

Wie of wat is HET gezag?

In uw eed geeft u zelf aan dat god almachtig is. We kunnen er dus vanuit gaan, dat god het allerhoogste gezag IS. Hoe openbaart god zichzelf? Dat is via de mens, daar elke levende bezielde mens een levende uiting IS van god, een kanaal waardoor (via dewelke) god zichzelf tot expressie brengt. Trek deze lijn door en het openbaar gezag is de mens zelf. En dat is de essentie en waarheid die de huidige machtshebbers, die denken de overhand te hebben, u en elke medemens onthouden.

WAT IS ER NODIG OM DE ORDE TE HANDHAVEN?

Orde is een logisch gevolg van een handelen vanuit liefde en mededogen = vanuit het eigen geweten/innerlijk weten, de stem van god. Zolang de mens blijft handelen als een persoon, een identiteit, losstaand van haar schepper god, gehoor gevend aan de stem van de hebzucht van de materie, zal er disharmonie en wanorde zijn, pijn en lijden. Het moment dat de mens haar weerstand tegen het leven/ god opgeeft manifesteert zich spontaan de goddelijke orde, die je kan zien als de hemel op aarde. Ipv de menselijke wetten af te dwingen lijkt het me een goed idee de mensen terug attent te maken op hun geweten.

De brief kan je hier in pfd 00 open brief naar politie nl vinden voor nederland en hier vind je de brief voor de belgische politiemensen 00 open brief naar politie belgie

Levendige, bezielde groet,

Uw medemens

isabelle lambrecht Ⓢ

  • voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde“
  • www.levende-gemeenschap.site
  • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
  • www.zichtbaar.be