verdragen internationaal

Home/verdragen internationaal

Verdrag geneve 1925: Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Genève, 17 juni 1925 De ondergeteekende Gevolmachtigden, in naam van hunne respectieve Regeeringen, Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden, Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is [...]

By | 2022-01-27T20:54:52+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag tot verbod biologische oorlogsvoering en vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en [...] chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992 Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens Preambule De Staten die Partij [...]

By | 2022-01-27T20:50:02+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, Genève, 12-08-1949

De ondergetekenden, Gevolmachtigden van de Regeringen, vertegenwoordigd op de Diplomatieke Conferentie welke te Genève van 21 April tot 12 Augustus 1949 is bijeengekomen voor het opstellen van een Verdrag voor de bescherming van burgers in oorlogstijd, zijn het volgende overgekomen: TITEL I. Algemene bepalingen Artikel 1 De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich dit Verdrag onder [...]

By | 2022-01-27T11:30:55+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Oprichtingsverdragen Europese UNIE

De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-lidstaten zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op onderwerpen die in de verdragen genoemd worden. Een EU-verdrag [...]

By | 2022-01-24T18:59:37+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

https://www.kinderrechtencoalitie.be/kinderrechtenverdrag/#artikelenOp 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In dit verdrag staan 54 artikelen die de rechten omschrijven van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Landen die dit verdrag ondertekenen en ratificeren, engageren zich om de artikelen van het verdrag om te zetten in [...]

By | 2022-01-24T16:12:05+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verschil tussen EU verordening en richtlijn, juridische waarde handvest

RICHTLIJN: De EU bepaalt het einddoel, maar iedere lidstaat mag zelf bepalen hoe dit wordt vastgelegd in wetgeving. VERORDENING: De EU bepaalt einddoel en formulering. Dit moet door ieder EU-lid letterlijk worden overgenomen en op dezelfde manier te worden geïmplementeerd. Het HANDVEST van de grondrechten van de Europese Unie is opgenomen in een verklaring van het [...]

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU)

Volgens het verdrag van lissabon 2009 primeert europees recht boven nationaal recht en is het Hof van Justitie van de Europese Unie de overkoepelende term voor meerdere Europese rechtsprekende instanties: Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, [...]

By | 2022-01-24T14:13:29+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

verdrag van lissabon: Europees recht voorrang op nationaal recht

 Verdrag van Lissabon Dit Europese verdrag voerde een aantal hervormingen door om de Europese Unie democratischer en beter bestuurbaar te maken nadat in 2004 en 2007 twaalf nieuwe landen lid zijn geworden van de Europese Unie. Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden. Het Verdrag van Nice dat in 2001 werd gesloten, werd als ontoereikend gezien [...]

By | 2022-01-24T13:53:12+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

handvest verenigde naties VN

Preambule  bron HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES WIJ, DE VOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, VASTBESLOTEN komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de [...]

By | 2022-01-24T13:39:01+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Volkenbond voorloper van de verenigde naties

De Volkenbond of Volkerenbond (League of Nations) was een intergouvernementele organisatie die op 25 januari 1919 werd opgericht op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève.[1] Het doel was om door middel van een supranationale organisatie een einde aan alle oorlogen te maken. De eerste algemene vergadering was op 16 januari 1920.[2] In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden. Op [...]

By | 2022-01-23T16:57:41+01:00 januari 23rd, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

193 Lidstaten van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, [...]

By | 2022-01-23T16:46:42+01:00 januari 23rd, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, Oviedo, 04-04-1997

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.] Geldend van 04-04-1997 t/m heden Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde: Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde Preambule De Lidstaten van [...]

By | 2022-01-23T16:26:37+01:00 januari 22nd, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Het verschil tussen UVRM en EVRM

Het UVRM = Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is een verklaring opgesteld in 1948 in de Verenigde Naties Het EVRM = het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, opgesteld door Europa in 1950 Een Verklaring is een opsomming van artikels die door verschillende landen aanvaard [...]

By | 2022-01-13T13:48:39+01:00 januari 7th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel

Warschau, 16-05-2005 Preambule De lidstaten van de Raad van Europa en de andere Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegend dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere eenheid tussen zijn leden; Overwegend dat mensenhandel een schending van de mensenrechten is en een aantasting van de waardigheid [...]

By | 2022-01-02T23:49:16+01:00 januari 2nd, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 16-12-1966

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten korte samenvatting wikipedia Preambule De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede [...]

By | 2022-01-03T21:11:09+01:00 januari 2nd, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Discriminatie verboden volgens europees parlement 14 juni 21

VERORDENING (EU) 2021/953 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien [...]

UVRM universele verklaring rechten van de mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een verklaring die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217) om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven. De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet en als [...]

By | 2022-02-03T12:28:02+01:00 oktober 17th, 2021|verdragen internationaal|0 Comments

officiële verklaringen rechten van de mens

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS Preambule Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot [...]

By | 2022-02-03T12:30:44+01:00 oktober 17th, 2021|verdragen internationaal|0 Comments

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) :Europese Unie privacywetgeving

Introductie AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Aparte richtlijn politie en justitie Naast [...]

By | 2022-01-02T20:59:34+01:00 augustus 16th, 2021|verdragen internationaal|0 Comments