Recht en law informatie

Home/Recht en law informatie

Geldt common law ook voor de EU landen?

Idd  ook de EU leden met hun civil law systeem kunnen gebruik maken van het common law.  Dat zorgt voor een lucratieve legale sector in de UK. Echter de Brexit zorgt er wel voor dat de britse rechterlijke beslissingen moeilijker te handhaven. Sommige continentale rechtbanken zullen kijken om recht te spreken over deze common law [...]

By | 2022-02-19T17:46:12+01:00 februari 19th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Juridische bronnen aansprakelijkheid overheid voor belgie

Aansprakelijkheid van de overheid voor daden van de wetgevende macht De aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen van de rechterlijke macht Invulling van het foutbegrip bij schadevergoeding bij vernietiging van overeenkomsten     buitencontractuele aansprakelijkheid   derde - rnedeplichtigheid door deelnarne aan vvanprestatie de natuurlijke verbintenis rechtsgeldige ondertekening  misbruik van gezag    scroll ook helmaal naar [...]

By | 2022-02-08T18:10:40+01:00 februari 7th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Misbruik van gezag

Het misdrijf van misbruik van gezag houdt in dat een ambtenaar die zonder wettige reden geweld gebruikt, misbruik maakt van zijn gezag. Belgie Om te kunnen spreken van misbruik van gezag moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen ; De dader moet een openbaar officier of ambtenaar, bestuurder, agent of aangestelde van de [...]

By | 2022-02-07T10:44:24+01:00 februari 7th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Art. 1382 -1383 BW buitencontractuele aansprakelijkheidsregels

De artikelen 1382-1383 van het Belgische Burgerlijk Wetboek vormen de basis van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels. Diegene die schade berokkent door een fout, dient die schade te vergoeden.  Art. 1382 -1383 BW Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade [...]

By | 2022-01-27T20:45:01+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Verplichting melding misdrijf, beroepsgeheim vervalt hierdoor

Het beroepsgeheim Artikel 458 van het Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te [...]

By | 2022-01-27T09:46:21+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Je rechten inroepen tov ambtenaren

Voor wie wat mondig is en graag speelt met ambtenaren 😉 Zelf hou ik het graag simpel: Manifesteer je als mens en bewijs dat door je te identificeren met ons DPP, dan vraag je hen eerst om de rechtsposities te bepalen zodat, zodat ze je kunnen bewijzen dat ze jurisdictie hebben (recht om je lastig [...]

By | 2022-01-26T21:02:48+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Het recht om te zwijgen en verbod op afpersing

Het zwijgrecht houdt verband met het beginsel nemo tenetur. Dat houdt in dat de overheid niemand kan dwingen zichzelf te incrimineren. De overheid moet het ten laste gelegde feit dus bewijzen zonder gebruik te maken van bewijsmateriaal dat is verkregen door middel van ongeoorloofde druk of dwang die de verdachte tot loutere informatiebron degradeert en aldus [...]

By | 2022-01-26T19:57:23+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Wat is een identiteit, persoonsgegevens

In overeenstemming met het Kinderrechtenverdrag ART 7. het recht op een naam, officieel erkend door de regering en het recht op een nationaliteit  ART 8. Kinderen hebben recht op een identiteit – een officiële registratie van wie ze zijn. Niemand mag hen deze identiteit ontnemen.  ART 4. Regeringen moeten alle beschikbare middelen inzetten om alle rechten in het verdrag uit te voeren.. Maar wat is juist het verschil [...]

By | 2022-01-24T19:08:08+01:00 januari 24th, 2022|informatie bronnen, Recht en law informatie|0 Comments

Verschil tussen EU verordening en richtlijn, juridische waarde handvest

RICHTLIJN: De EU bepaalt het einddoel, maar iedere lidstaat mag zelf bepalen hoe dit wordt vastgelegd in wetgeving. VERORDENING: De EU bepaalt einddoel en formulering. Dit moet door ieder EU-lid letterlijk worden overgenomen en op dezelfde manier te worden geïmplementeerd. Het HANDVEST van de grondrechten van de Europese Unie is opgenomen in een verklaring van het [...]

Wat is een identiteit en hoeveel rechten draagt die?

Identiteit volgens https://www.belgium.be/nl/familie/identiteit 'Identiteit' is een zeer ruim begrip. In de meest ruime zin van het woord betekent het: 'wat eigen is aan een persoon'. == tja en wat is de wettelijke definitie van een persoon? Noch in de grondwet, nog in het burgerlijk wetboek staat een definitie van een 'natuurlijk' persoon. Als je een [...]

By | 2022-01-14T14:09:37+01:00 januari 13th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

artikel 6 EVRM : recht op erkenning als persoon voor de wet

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces. In het strafrecht en civiele recht beschermt artikel 6 het recht op een openbare zitting voor een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank binnen een redelijke termijn, de aanname van onschuld en andere basisrechten voor verdachten.  Bron Artikel 6. Recht op een [...]

By | 2022-01-13T13:14:41+01:00 januari 13th, 2022|Recht en law informatie, rechtspraken|0 Comments

Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht

Het Hof van Justitie acht zich tot op heden niet begrensd in zijn interpretatievrijheid door het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Zie hier het artikel over het legaliteitsbeginsel Het Hof wil uit principe geen rekening houden met het rechtsgebied waarin een regel van Europees recht is geïmplementeerd. In de zaak Grøngaard en Bang, waarin het Hof een strafuitsluitingsgrond [...]

By | 2022-01-05T14:29:09+01:00 januari 5th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

De 12 rechtsgronden om een rechter te wraken

BELGIE Volgens artikel 151 van de Grondwet zijn rechters «onafhankelijk in de uitoefening van hun rechtsprekende bevoegdheden». Zo'n wrakingsverzoek handelt dan ook over de objectiviteit van de rechter in kwestie. Het is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Die onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat rechtstreeks inwerkt op alle [...]

By | 2022-01-03T00:09:40+01:00 januari 2nd, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Mensenhandel is een zwaar misdrijf

Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten’ Mensenhandel is een ernstig misdrijf. Internationale verdragen en Europese richtlijnen verplichten lidstaten tot het voeren van effectief beleid om mensenhandel tegen te gaan. Dit beleid richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het vervolgen [...]

By | 2022-01-02T21:28:39+01:00 januari 2nd, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

stilzwijgende aanvaarding qui tacet consentire videtur

Stilzwijgende aanvaarding is een rechtshandeling waarbij wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst als deze niet expliciet wordt tegengesproken. De rechtsregel is al terug te vinden in de Regulae Juris van paus Bonifatius VIII in zijn werk Liber Sextus uit 1298. Regel 43 luidt qui tacet consentire videtur, wie zwijgt stemt toe. Van stilzwijgende aanvaarding kan onder meer sprake zijn bij het erfrecht als daarbij de nalatenschap als geaccepteerd [...]

By | 2021-12-28T11:23:22+01:00 december 28th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

wat is een natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een menselijk individu dat in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is.= er is dus een verschil tussen een levend geboren menselijke individu en een natuurlijk persoon, dat zijn 2 verschillende entiteiten. Een natuurlijk persoon kan zelfstandig in het rechtsverkeer optreden (maw hij kan contracten afsluiten), en vormt daarmee, net als zijn juridische tegenhanger, de rechtspersoon (een abstracte [...]

By | 2021-12-14T18:01:41+01:00 december 14th, 2021|informatie bronnen, Recht en law informatie|0 Comments

Jij bepaalt zelf, jouw instemming maak de wet

Het spel begrijpen. Rutte geeft LETTERLIJK de PAP IN DE MOND. Mark Rutte citeert Abraham Kuyper: “Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf, die in zonde van zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor” En dat zegt hij [...]

By | 2021-11-29T18:47:55+01:00 november 29th, 2021|Recht en law informatie, Zelfbewustzijn|0 Comments

Discriminatie verboden volgens europees parlement 14 juni 21

VERORDENING (EU) 2021/953 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien [...]

Wet op de door afpersing beïnvloede en corrupte organisaties R.I.C.O act law

Wet op de door afpersing beïnvloede en corrupte organisaties (RICO) Original text in english De Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), aangenomen in 1970, is een federale wet die is ontworpen om de georganiseerde misdaad in de Verenigde Staten te bestrijden. Het staat vervolging en civielrechtelijke sancties toe voor afpersingsactiviteiten die worden uitgevoerd als [...]

By | 2021-10-31T19:16:22+01:00 oktober 31st, 2021|Recht en law informatie|0 Comments