Recht en law informatie

Home/Recht en law informatie

wat is een persoon?

21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 090; Inwerkingtreding : 01-11-2020) Boek I PERSONEN (je zal merken dat je nergens een definitie vind van een persoon, dus waarop slaat alles dan die in het burgerlijk wetboek staat?) HOOFDSTUK I. Art. 3.[1 (oud artikel [...]

By | 2021-10-18T15:32:05+02:00 oktober 18th, 2021|mensenrechten, Recht en law informatie|0 Comments

de 12 rechtsvermoedens die je moet kennen

EIS DE EED VAN "UW" ADVOCAAT EN VAN IEDERE VERMEEND BEVOEGDE ZOALS RECHTER, JEUGDZORG, RAAD VAN STATE, HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, MINISTER, BANKIER DE TWAALF VERMOEDENS VAN HET HOF (ROMAN COURT) Canon 3228 Niks kennen de advocaten volgende uitspraak:  De wetten dienen de waakzamen en niet de slapende schapen (vigilantibus non dormientibus jura subveniut) Broom' [...]

By | 2021-10-19T20:34:19+02:00 oktober 12th, 2021|informatie bronnen, Recht en law informatie|0 Comments

Mag je werkgever vragen of je geva$$ineert bent

Mag uw werkgever vragen of je al geva$$🖕neert bent volgens de richtlijnen van de AVG? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf antwoord   STANDPUNT Nee de werkgevers mogen dat niet vragen noch eisen. Dit is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Net zoals een werkgever je niet mag vragen of je zwanger bent mag [...]

By | 2021-10-03T16:09:57+02:00 oktober 3rd, 2021|Anti vaccinatie, Recht en law informatie|0 Comments

US House Joint Resolution 192 die schulden betalen onmogelijk maakt sedert 1933

Huis gezamenlijke resolutie-1992 Vertaalt via google uit het engels : Op 5 juni 1933 nam het Congres HJR-192 aan om de goudstandaard op te schorten en de goudclausule af te schaffen. In deze resolutie werd verklaard: "Overwegende dat het bezit van of handel in goud het algemeen belang aantast en daarom onderworpen is aan behoorlijke regelgeving en [...]

By | 2021-09-28T16:19:24+02:00 september 28th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

bescherming data personen RICHTLIJN (EU) 2016/680 EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 27 april 2016

We zijn nu ver voorbij die “gevreesde” 25 mei 2018, waarbij we sinds die dag een nieuwe Europese privacywetgeving hebben. Deze blogpost ga ik de komende maanden steeds updaten om zo tot naslagwerk uit te groeien. Let op: ik neem alle gekende uitgesproken zaken vanaf 1 juni mee, maar dit gaat momenteel meestal over oude datalekken of [...]

By | 2021-08-16T20:45:03+02:00 augustus 16th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) :Europese Unie privacywetgeving

Introductie AVG Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Aparte richtlijn politie en justitie Naast [...]

By | 2021-08-16T15:17:38+02:00 augustus 16th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

2012/C 326/02 PREAMBULE TITEL I WAARDIGHEID TITEL II VRIJHEDEN TITEL III GELIJKHEID TITEL IV SOLIDARITEIT TITEL V BURGERSCHAP TITEL VI RECHTSPLEGING TITEL VII ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITLEGGING EN DE TOEPASSING VAN HET HANDVEST HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig het navolgende Handvest [...]

By | 2021-08-16T12:32:28+02:00 augustus 16th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

De Geneefse conventies: door alle 194 landen ondertekend

De Geneefse Conventies is de verzamelnaam voor de verdragen die van 1864 tot 1949 zijn geformuleerd in Genève en die, als onderdeel van het internationaal humanitair recht, de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict. De conventies zijn het resultaat van de inspanningen van de Zwitser Henri Dunant, die gemotiveerd was door de oorlogsverschrikkingen die hij zag tijdens de Slag van Solferino in 1859. Henri Dunant was [...]

By | 2021-07-28T23:57:52+02:00 juli 28th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM): schendingen van het internationaal humanitaire recht

§ 2. Strafbepalingen Artikel 4 1. Als schuldig aan een misdrijf tegen de menselijkheid wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde categorie, hij die een van de volgende handelingen begaat, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met [...]

By | 2021-07-28T23:39:47+02:00 juli 28th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

Gevaxx met mRNA = wettelijk geen mens meer

Legally, the vaccinated are no longer human Wettelijk is een gevaccineerde niet langer MENSELIJK !!! In 2013 besliste een rechtbank dat het menselijk DNA niet kon gepatenteerd worden daar dit een product van de natuur was. Echter ze besloot dat als een menselijk genoom (orgaan of cel) gemodificeerd was door mRNA vaccins dat het genoom [...]

By | 2021-07-01T23:47:09+02:00 juli 1st, 2021|Anti vaccinatie, Recht en law informatie|0 Comments

legaliteitsbeginsel strafrecht nulle poena sin lega

Legaliteitsbeginsel of wettigheidsbeginsel (nulla poena sine lega)  Geen straf zonder wet. Een persoon kan enkel berecht worden op een feit waarvan de strafbepaling al bestaat met een duidelijke omschrijving. .= Nulla poena-beginsel. Nullum cirmen, nulla poena sine praevia lega poenali (geen delict, geen straf, zonder voorafgaande stafbepaling. BE art 12.2 en 14 grondwet

By | 2021-06-18T20:25:44+02:00 juni 18th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht

Het Hof van Justitie acht zich tot op heden niet begrensd in zijn interpretatievrijheid door het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Zie hier het artikel over het legaliteitsbeginsel Het Hof wil uit principe geen rekening houden met het rechtsgebied waarin een regel van Europees recht is geïmplementeerd. In de zaak Grøngaard en Bang, waarin het Hof een strafuitsluitingsgrond [...]

By | 2021-06-17T13:58:20+02:00 juni 17th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments

Contra legam: Overheidsaansprakelijkheid verstrekken onjuiste informatie

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie (SteR nr. 45) 2019/4.7.12.3 4.7.12.3 Vertrouwen contra legem Lees hier weer een mondvol wettelijke onzinnige lege praat waarbij ze je aanmoedigen om zelfs als iets onjuist is er toch je vertrouwen in te stellen. Typisch, niks is zo krom als het recht want het recht zet gewoon zijn [...]

By | 2021-06-17T13:39:11+02:00 juni 17th, 2021|Recht en law informatie|0 Comments