BLOG

Home/BLOG/

Geldt common law ook voor de EU landen?

Idd  ook de EU leden met hun civil law systeem kunnen gebruik maken van het common law.  Dat zorgt voor een lucratieve legale sector in de UK. Echter de Brexit zorgt er wel voor dat de britse rechterlijke beslissingen moeilijker te handhaven. Sommige continentale rechtbanken zullen kijken om recht te spreken over deze common law [...]

By | 2022-02-19T17:46:12+01:00 februari 19th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Is geboortetrust beneficiair aanvaarden een goed idee?

Een eerste vereiste is begrijpen waar jij jouw naam aan verbindt, wat jij dus voor akkoord ondertekent. Onderteken enkel documenten die je begrijpt.  Een CQV·LLC geboorte Trust op uw voorwaarden als enige erfgenaam aanvaarden, via de klaring van Beneficiaire Aanvaarding (VBA) betekent het volgende:  het gevaar van een VBA is dat je hiermee erkenning en [...]

By | 2022-02-15T18:41:47+01:00 februari 14th, 2022|geboortetrust en rek, VERZINSELS _ ONZIN|0 Comments

Juridische bronnen aansprakelijkheid overheid voor belgie

Aansprakelijkheid van de overheid voor daden van de wetgevende macht De aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen van de rechterlijke macht Invulling van het foutbegrip bij schadevergoeding bij vernietiging van overeenkomsten     buitencontractuele aansprakelijkheid   derde - rnedeplichtigheid door deelnarne aan vvanprestatie de natuurlijke verbintenis rechtsgeldige ondertekening  misbruik van gezag    scroll ook helmaal naar [...]

By | 2022-02-08T18:10:40+01:00 februari 7th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Misbruik van gezag

Het misdrijf van misbruik van gezag houdt in dat een ambtenaar die zonder wettige reden geweld gebruikt, misbruik maakt van zijn gezag. Belgie Om te kunnen spreken van misbruik van gezag moet er voldaan zijn aan de volgende constitutieve bestanddelen ; De dader moet een openbaar officier of ambtenaar, bestuurder, agent of aangestelde van de [...]

By | 2022-02-07T10:44:24+01:00 februari 7th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Gerede twijfel, vermoeden van onschuld

In dubio pro reo, het algemeen rechtsbeginsel die de twijfel ten goede laat komen van de beklaagde. Artikel 6.2 EVRM stelt dat eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgt, onschuldig is totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt.  Art 14 EVRm stelt dat allen gelijk zijn voor de rechtbank en elk recht heeft [...]

By | 2022-02-06T14:49:04+01:00 februari 6th, 2022|corona gekte|0 Comments

Nederlanders geen boetes betalen voor de gratie gods?

Martin vrijland bloklettert: BEWIJS DAT U GEEN BOETES EN BELASTINGEN HOEFT TE BETALEN VANWEGE DE ONBEWEZEN GRATIE GODS “Ach, dat kan toch niet zomaar Martin!” is een reactie die ik veel gehoord heb na mijn advies om geen coronaboetes te betalen. Hetzelfde advies gaf ik over het doen van aangifte aan via de blauwe envelop. In beide gevallen baseer [...]

By | 2022-02-12T12:06:45+01:00 februari 3rd, 2022|VERZINSELS _ ONZIN|2 Comments

Motu propio 2013 immuniteit van rechters, officeren ….. opgeheven?

APOSTOLISCH BRIEF UITGEGEVEN MOTU PROPRIO 1 sept 2013 VAN DE HOOGSTE PAUS FRANCIS OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN VAN VATICAANSTAD IN STRAFZAKEN hier de volledige brief in het engels Vele "wakkere" site zijn als een papegaai (heb het ook gedaan hoor in het begin) en nemen gewoon klakkeloos over zonder research. Ik doe [...]

By | 2022-02-03T12:15:38+01:00 februari 3rd, 2022|VERZINSELS _ ONZIN|0 Comments

Verdrag geneve 1925: Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Genève, 17 juni 1925 De ondergeteekende Gevolmachtigden, in naam van hunne respectieve Regeeringen, Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden, Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is [...]

By | 2022-01-27T20:54:52+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag tot verbod biologische oorlogsvoering en vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en [...] chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992 Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens Preambule De Staten die Partij [...]

By | 2022-01-27T20:50:02+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Art. 1382 -1383 BW buitencontractuele aansprakelijkheidsregels

De artikelen 1382-1383 van het Belgische Burgerlijk Wetboek vormen de basis van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels. Diegene die schade berokkent door een fout, dient die schade te vergoeden.  Art. 1382 -1383 BW Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade [...]

By | 2022-01-27T20:45:01+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

art 392 swMisdaden en wanbedrijven tegen personen

08/06/1867 Strafwetboek strafwetboek van 8 juni 1867 Titel VIII Misdaden en wanbedrijven tegen personen Hoofdstuk I Opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling Wetshistoriek Opschrift vervangen bij art. 4 W. 14 juni 2002 (B.S., 14 augustus 2002 (tweede uitg.)). Artikel 392 Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel [...]

By | 2022-01-27T16:00:19+01:00 januari 27th, 2022|corona gekte|0 Comments

Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, Genève, 12-08-1949

De ondergetekenden, Gevolmachtigden van de Regeringen, vertegenwoordigd op de Diplomatieke Conferentie welke te Genève van 21 April tot 12 Augustus 1949 is bijeengekomen voor het opstellen van een Verdrag voor de bescherming van burgers in oorlogstijd, zijn het volgende overgekomen: TITEL I. Algemene bepalingen Artikel 1 De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich dit Verdrag onder [...]

By | 2022-01-27T11:30:55+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verplichting melding misdrijf, beroepsgeheim vervalt hierdoor

Het beroepsgeheim Artikel 458 van het Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te [...]

By | 2022-01-27T09:46:21+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Je rechten inroepen tov ambtenaren

Voor wie wat mondig is en graag speelt met ambtenaren 😉 Zelf hou ik het graag simpel: Manifesteer je als mens en bewijs dat door je te identificeren met ons DPP, dan vraag je hen eerst om de rechtsposities te bepalen zodat, zodat ze je kunnen bewijzen dat ze jurisdictie hebben (recht om je lastig [...]

By | 2022-01-26T21:02:48+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Het recht om te zwijgen en verbod op afpersing

Het zwijgrecht houdt verband met het beginsel nemo tenetur. Dat houdt in dat de overheid niemand kan dwingen zichzelf te incrimineren. De overheid moet het ten laste gelegde feit dus bewijzen zonder gebruik te maken van bewijsmateriaal dat is verkregen door middel van ongeoorloofde druk of dwang die de verdachte tot loutere informatiebron degradeert en aldus [...]

By | 2022-01-26T19:57:23+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Keer op keer hetzelfde snot verhaal onder een andere naam

Luc Bonneux, arts, epidemioloog en scepticus, zal het vaak herhalen. „Gezondheid op zich valt niet te verkopen. Het grote geld is te verdienen met de zogenaamde preventie van ziekten bij de bange consument”, zegt de onderzoeker. Consumenten worden massaal bang gemaakt voor griepvirussen en kanker, stelt epidemioloog Luc Bonneux. De reden is simpel, stelt hij, [...]

By | 2022-01-26T13:49:29+01:00 januari 26th, 2022|Anti vaccinatie|0 Comments

Advocaat Reiner Fullmich UPDATE ON NUREMBERG 2.0 dd7 jan 2022

Hier de link naar het intervieuw met reiner fullmich laatste updates  rond nuremberg en hier een deel van de tekst in het nederlands   Het bitchutte kanaal van reiner fullmich https://www.bitchute.com/video/2Ikqp7qW7720/   https://www.bitchute.com/video/xF8gcte4tznD/ https://www.bitchute.com/video/PUYntjFcvgwH/ jan 2022     https://www.bitchute.com/video/IsnhkvWmzB0O/

By | 2022-01-26T13:49:56+01:00 januari 25th, 2022|Anti vaccinatie|0 Comments