Motu propio 2013 immuniteit van rechters, officeren ….. opgeheven?

Home/VERZINSELS _ ONZIN/Motu propio 2013 immuniteit van rechters, officeren ….. opgeheven?

Motu propio 2013 immuniteit van rechters, officeren ….. opgeheven?

APOSTOLISCH BRIEF UITGEGEVEN MOTU PROPRIO 1 sept 2013

VAN DE HOOGSTE PAUS FRANCIS OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE GERECHTELIJKE AUTORITEITEN VAN VATICAANSTAD IN STRAFZAKEN

hier de volledige brief in het engels

Vele “wakkere” site zijn als een papegaai (heb het ook gedaan hoor in het begin) en nemen gewoon klakkeloos over zonder research. Ik doe wel mijn research en zoek bewijzen. Vb onderstaande tekst wordt klakkeloos overgenomen

Romeinse recht: op 21 juni 2011 werd de Romanus Pontifex officieel ontbonden en hiermee is de Roomse rechtspraak ongeldig geworden en zijn de Cestui Que Vie trusts sinds 15 augustus 2011 en ontbinding  van de trusts en kerk bekend als Aeterni Regis (Eeuwige Kroon).   9. De beëindiging van de geboortecertificaten, overlijdenscertificaten, schikkingscertificaten, obligaties en claims is vervangen, waaronder BIS (Centrale Bank van de Centrale Banken) waaronder het gezag voor internationale transacties en dus een einde makend aan de financiële slavernij van de wereldburgers.

10. Paus Franciscus vervaardigde op 11 juli 2013 een Motu Proprio, hoogste juridische rechtsinstrument, ingaande op 1 september 2013, en daarmee is de immuniteit van rechters, officieren van justitie, advocaten, wetgevers, wetshandhavers, functionarissen, bankiers en alle ambtenaren  opgeheven. Hierdoor kunnen zij nu persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en voor bedrog, etc. indien zij niet in 42 dagen de trust beschikbaar maken voor de wettige erfgenaam.

Dus ik nodig je uit om onderstaande tekst te lezen en bovenstaande informatie eruit te halen? Ik lees hieronder juiste een versterking van de pauseljike macht !!!!
In onze tijd wordt het algemeen welzijn steeds meer bedreigd door de transnationale georganiseerde misdaad, het oneigenlijk gebruik van de markten en van de economie, en door het terrorisme.
Het is daarom noodzakelijk dat de internationale gemeenschap adequate rechtsinstrumenten aanneemt om criminele activiteiten te voorkomen en te bestrijden, door de internationale justitiële samenwerking in strafzaken te bevorderen.
Door talrijke internationale verdragen op deze gebieden te ratificeren, en mede namens Vaticaanstad, heeft de Heilige Stoel steeds volgehouden dat dergelijke overeenkomsten doeltreffende middelen zijn ter voorkoming van criminele activiteiten die een bedreiging vormen voor de menselijke waardigheid, het algemeen welzijn en de vrede.
Teneinde het engagement van de Apostolische Stoel om hieraan mee te werken te hernieuwen, stel ik door middel van deze Apostolische Brief, Motu Proprio, het volgende vast
1. 1. De bevoegde rechterlijke autoriteiten van Vaticaanstad oefenen tevens de strafrechtelijke rechtsmacht uit over:
a) misdrijven die zijn gepleegd tegen de veiligheid, de fundamentele belangen of het patrimonium van de Heilige Stoel;
b) misdrijven zoals bedoeld
– in Wet nr. VIII van 11 juli 2013 van Vaticaanstad, houdende aanvullende normen op strafrechtelijk gebied;
– in Wet nr. IX van 11 juli 2013 houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering van Vaticaanstad;
wanneer dergelijke misdrijven worden gepleegd door de in lid 3 bedoelde personen, in de uitoefening van hun functie;
c) elk ander misdrijf waarvan de vervolging wordt vereist door een internationale overeenkomst die door de Heilige Stoel is bekrachtigd, indien de dader fysiek aanwezig is op het grondgebied van Vaticaanstad en niet is uitgeleverd.
2. De in lid 1 genoemde misdrijven worden berecht overeenkomstig het strafrecht dat in Vaticaanstad van kracht was op het moment dat zij werden gepleegd, onverminderd de algemene beginselen van het rechtsstelsel inzake de temporele toepassing van het strafrecht.
3. Voor de toepassing van het Vaticaanse strafrecht worden de volgende personen als “overheidsambtenaren” beschouwd
a) leden, ambtenaren en personeelsleden van de verschillende organen van de Romeinse Curie en van de daarmee verbonden instellingen
b) pauselijke legaten en diplomatiek personeel van de Heilige Stoel
c) personen die optreden als vertegenwoordiger, beheerder of directeur, alsmede personen die zelfs de facto leiding geven aan of controle uitoefenen over de entiteiten die rechtstreeks afhankelijk zijn van de Heilige Stoel en die zijn ingeschreven in het register van canonieke rechtspersonen dat wordt bijgehouden door het Gouvernement van Vaticaanstad;
d) alle andere personen met een administratief of gerechtelijk mandaat bij de Heilige Stoel, vast of tijdelijk, bezoldigd of onbezoldigd, ongeacht de anciënniteit van die personen.
4. De in lid 1 bedoelde rechtsmacht omvat ook de uit misdrijven voortvloeiende administratieve aansprakelijkheid van rechtspersonen, zoals geregeld in de wetgeving van Vaticaanstad.
5. Wanneer dezelfde feiten in andere staten worden vervolgd, zijn de in Vaticaanstad geldende bepalingen inzake samenloop van rechtsmacht van toepassing.
6. De inhoud van artikel 23 van wet nr. CXIX van 21 november 1987, waarbij de gerechtelijke orde van Vaticaanstad wordt goedgekeurd, blijft van kracht.
Dit besluit ik en stel ik vast, niettegenstaande enig andersluidend besluit.

isabelle lambrecht 🇧🇪 +SP DENIA, [2/02/2022 22:58]
Ik stel vast dat deze Apostolische Brief, Motu Proprio, zal worden afgekondigd door publicatie in L’Osservatore Romano en op 1 september 2013 van kracht zal worden.
Gegeven te Rome, in het Apostolisch Paleis, op 11 juli 2013, de eerste van mijn pontificaat.

FRANCISCUS

PS Vanaf sept. 2013 hebben verschillende mensen de  Motu Proprio ingebracht in rechtbankprocedures, maar daar hadden de rechters geen boodschap aan. Dat is vervolgens uiteraard gemeld aan paus Benedictusssss (oud SS’er) met het verzoek handhavend op te treden. ……tja naturlijk kwam er geen reactie op !!!

By | 2022-02-03T12:15:38+01:00 februari 3rd, 2022|VERZINSELS _ ONZIN|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment