Monthly Archives: januari 2022

Home/2022/januari

Verdrag geneve 1925: Protocol nopens de chemische en bacteriologische oorlog

Genève, 17 juni 1925 De ondergeteekende Gevolmachtigden, in naam van hunne respectieve Regeeringen, Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden, Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is [...]

By | 2022-01-27T20:54:52+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verdrag tot verbod biologische oorlogsvoering en vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en [...] chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, Genève, 03-09-1992 Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens Preambule De Staten die Partij [...]

By | 2022-01-27T20:50:02+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Art. 1382 -1383 BW buitencontractuele aansprakelijkheidsregels

De artikelen 1382-1383 van het Belgische Burgerlijk Wetboek vormen de basis van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels. Diegene die schade berokkent door een fout, dient die schade te vergoeden.  Art. 1382 -1383 BW Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade [...]

By | 2022-01-27T20:45:01+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

art 392 swMisdaden en wanbedrijven tegen personen

08/06/1867 Strafwetboek strafwetboek van 8 juni 1867 Titel VIII Misdaden en wanbedrijven tegen personen Hoofdstuk I Opzettelijk doden, opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling Wetshistoriek Opschrift vervangen bij art. 4 W. 14 juni 2002 (B.S., 14 augustus 2002 (tweede uitg.)). Artikel 392 Opzettelijk worden genoemd het doden en het toebrengen van letsel [...]

By | 2022-01-27T16:00:19+01:00 januari 27th, 2022|corona gekte|0 Comments

Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, Genève, 12-08-1949

De ondergetekenden, Gevolmachtigden van de Regeringen, vertegenwoordigd op de Diplomatieke Conferentie welke te Genève van 21 April tot 12 Augustus 1949 is bijeengekomen voor het opstellen van een Verdrag voor de bescherming van burgers in oorlogstijd, zijn het volgende overgekomen: TITEL I. Algemene bepalingen Artikel 1 De Hoge Verdragsluitende Partijen verbinden zich dit Verdrag onder [...]

By | 2022-01-27T11:30:55+01:00 januari 27th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Verplichting melding misdrijf, beroepsgeheim vervalt hierdoor

Het beroepsgeheim Artikel 458 van het Strafwetboek Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te [...]

By | 2022-01-27T09:46:21+01:00 januari 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Je rechten inroepen tov ambtenaren

Voor wie wat mondig is en graag speelt met ambtenaren 😉 Zelf hou ik het graag simpel: Manifesteer je als mens en bewijs dat door je te identificeren met ons DPP, dan vraag je hen eerst om de rechtsposities te bepalen zodat, zodat ze je kunnen bewijzen dat ze jurisdictie hebben (recht om je lastig [...]

By | 2022-01-26T21:02:48+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Het recht om te zwijgen en verbod op afpersing

Het zwijgrecht houdt verband met het beginsel nemo tenetur. Dat houdt in dat de overheid niemand kan dwingen zichzelf te incrimineren. De overheid moet het ten laste gelegde feit dus bewijzen zonder gebruik te maken van bewijsmateriaal dat is verkregen door middel van ongeoorloofde druk of dwang die de verdachte tot loutere informatiebron degradeert en aldus [...]

By | 2022-01-26T19:57:23+01:00 januari 26th, 2022|Recht en law informatie|0 Comments

Keer op keer hetzelfde snot verhaal onder een andere naam

Luc Bonneux, arts, epidemioloog en scepticus, zal het vaak herhalen. „Gezondheid op zich valt niet te verkopen. Het grote geld is te verdienen met de zogenaamde preventie van ziekten bij de bange consument”, zegt de onderzoeker. Consumenten worden massaal bang gemaakt voor griepvirussen en kanker, stelt epidemioloog Luc Bonneux. De reden is simpel, stelt hij, [...]

By | 2022-01-26T13:49:29+01:00 januari 26th, 2022|Anti vaccinatie|0 Comments

Advocaat Reiner Fullmich UPDATE ON NUREMBERG 2.0 dd7 jan 2022

Hier de link naar het intervieuw met reiner fullmich laatste updates  rond nuremberg en hier een deel van de tekst in het nederlands   Het bitchutte kanaal van reiner fullmich https://www.bitchute.com/video/2Ikqp7qW7720/   https://www.bitchute.com/video/xF8gcte4tznD/ https://www.bitchute.com/video/PUYntjFcvgwH/ jan 2022     https://www.bitchute.com/video/IsnhkvWmzB0O/

By | 2022-01-26T13:49:56+01:00 januari 25th, 2022|Anti vaccinatie|0 Comments

Moderna 2017 miljardenbedrijf 1,9 miljard op basis van niet goedgekeurde mRNA ???

Engelstalig bron artikel 28 april 2017 Gegevens over menselijke vaccins geven een boost aan het bod van biotech op RNA-medicijnen. Moderna, een biotech met een waarde van meer dan $ 1 miljard, ondanks het feit dat er geen goedgekeurde producten zijn, publiceert eindelijk haar eerste proefgegevens bij mensen Oorspronkelijk gepubliceerd door Endpoints News . Het uitvoerende team [...]

By | 2022-01-26T13:51:35+01:00 januari 25th, 2022|Anti vaccinatie, corona gekte|0 Comments

Moderna en de mRNA genetische manipulatie

Engels bronartikel automatisch vertaalt via google Deze mysterieuze biotech van $ 2 miljard onthult de geheimen achter zijn nieuwe medicijnen en vaccins. Science bezocht Moderna in 2017 voor een vroege blik op zijn innovatieve op RNA gebaseerde technologie voor medicijnen en vaccins. *Update, 16 november 2020, 09:10 uur: Moderna heeft vandaag aangekondigd dat haar experimentele mRNA-vaccin [...]

By | 2022-01-26T13:52:09+01:00 januari 25th, 2022|Anti vaccinatie|0 Comments

Wettelijke grondslag voor bronbelastingen zoals BTW

Art. 4. De raming van ontvangsten betreffen de geldsommen die gedurende het begrotingsjaar aan de Staat zullen worden afgedragen. Een afdrage? Uit films heb ik geleerd dat je bij de maffia ook een "vrijwillige" verplichte afdrage mag/moet om dan van bescherming te genieten. Art. 5. De kredieten voor uitgaven betreffen de geldsommen die door de Staat verschuldigd [...]

By | 2022-01-26T15:37:28+01:00 januari 25th, 2022|informatie bronnen|0 Comments

Oprichtingsverdragen Europese UNIE

De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat. Dat betekent dat alle activiteiten van de EU moeten berusten op de verdragen, die vrijwillig en op democratische wijze door alle EU-lidstaten zijn aanvaard. De Commissie kan dus alleen wetsvoorstellen indienen die betrekking hebben op onderwerpen die in de verdragen genoemd worden. Een EU-verdrag [...]

By | 2022-01-24T18:59:37+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

Wat is een identiteit, persoonsgegevens

In overeenstemming met het Kinderrechtenverdrag ART 7. het recht op een naam, officieel erkend door de regering en het recht op een nationaliteit  ART 8. Kinderen hebben recht op een identiteit – een officiële registratie van wie ze zijn. Niemand mag hen deze identiteit ontnemen.  ART 4. Regeringen moeten alle beschikbare middelen inzetten om alle rechten in het verdrag uit te voeren.. Maar wat is juist het verschil [...]

By | 2022-01-24T19:08:08+01:00 januari 24th, 2022|informatie bronnen, Recht en law informatie|0 Comments

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

https://www.kinderrechtencoalitie.be/kinderrechtenverdrag/#artikelenOp 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In dit verdrag staan 54 artikelen die de rechten omschrijven van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Landen die dit verdrag ondertekenen en ratificeren, engageren zich om de artikelen van het verdrag om te zetten in [...]

By | 2022-01-24T16:12:05+01:00 januari 24th, 2022|verdragen internationaal|0 Comments

De EU als rechtspersoonlijkheid

Artikel I-7: Rechtspersoonlijkheid-  Europese Grondwet (oktober 2004)  Deel I  Titel I - Definitie en Doelstellingen van de Unie 1. Toelichting Nederlandse regering In de Conventie is in een aparte werkgroep gesproken over de rechtspersoonlijkheid van de Unie. Daar bestond brede overeenstemming over het toekennen van expliciete rechtspersoonlijkheid aan de Unie. In de oorspronkelijke verdragen beschikte [...]

By | 2022-01-24T15:59:23+01:00 januari 24th, 2022|corona gekte|0 Comments

Status religieuze gemeenschappen binnen de EU

Artikel 37: De status van kerken en niet-confessionele organisaties- Hoofdinhoud  Europese Conventie I (feb-mei 2003)  Deel I  Titel VI: Het democratische leven van de Unie 36 bis  Artikel 37  38 1. De Europese Unie eerbiedigt en doet geen afbreuk aan de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationale recht in de lidstaten [...]

By | 2022-01-24T14:56:57+01:00 januari 24th, 2022|corona gekte|0 Comments